ĐIỂM TỰA AN SINH XÃ HỘI

ĐIỂM TỰA AN SINH XÃ HỘI 09-01-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/01/2018

ĐIỂM TỰA AN SINH 02-01-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔03/01/2018

ĐIỂM TƯA AN SINH XÃ HỘI 29-12-122017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/12/2017

ĐIỂM TƯA AN SINH XÃ HỘI 25-12-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/12/2017

ĐIỂM TƯA AN SINH XÃ HỘI 21-12-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/12/2017

ĐIỂM TỰA AN SINH XÃ HỘI 12-11-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/12/2017

ĐIỂM TƯA AN SINH XÃ HỘI 07-12-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/12/2017

ĐIỂM TỰA AN SINH XÃ HỘI NGÀY 05 - 12- 2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔06/12/2017

ĐIỂM TƯA AN SINH XÃ HỘI 23-11-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔24/11/2017

ĐIỂM TỰA AN SINH XÃ HỘI 21-11-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/11/2017

ĐIỂM TỰA AN SINH XÃ HỘI 14-11-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/11/2017

ĐIỂM TƯA AN SINH XÃ HỘI 09-112017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/11/2017

ĐIỂM TỰA AN SINH XÃ HỘI NGÀY 26-10-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/10/2017

ĐIỂM TƯA AN SINH XÃ HỘI 24-10-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/10/2017

ĐIỂM TỰA AN SINH XÃ HỘI 19-10-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/10/2017