DÒNG CHẢY CỦA TIỀN

CHÍNH PHỦ KHUYẾN KHÍCH CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH BÁN LẺ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔06/11/2020

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ: BAN HÀNH NGUYÊN TẮC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG ĐỂ KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔06/11/2020

ĐBQH: THỰC HIỆN GIẢI NGÂN ĐẦU TƯ CÔNG VƯỢT KẾ HOẠCH 5 NĂM 2016-2020
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔06/11/2020

ĐBQH: XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM TĂNG TRƯỞNG CAO NHẤT THẾ GIỚI TRONG QUÝ 3/2020
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔06/11/2020

ĐBQH: KIỂM SOÁT CHẶT THU CHI NGÂN SÁCH ĐỂ ĐẢM BẢO MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔06/11/2020

ĐBQH: KIỂM SOÁT CHẶT THU CHI NGÂN SÁCH ĐỂ ĐẢM BẢO MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔06/11/2020

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH 5 NĂM TỚI TÍNH ĐẾN CẢ NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔06/11/2020

NHIỀU ĐBQH BĂN KHOĂN VỀ CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021
👤Phóng viên Bản tin Dòng Chảy Của Tiền 🕔05/11/2020

ĐBQH: CẦN THÊM GIẢI PHÁP CỤ THỂ CHỐNG CHUYỂN GIÁ, CHỐNG TRỐN THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP FDI
👤Phóng viên Bản tin Dòng Chảy Của Tiền 🕔05/11/2020

THÚC ĐẨY THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT SAU DỊCH COVID-19
👤Phóng viên Bản tin Dòng Chảy Của Tiền 🕔05/11/2020

ĐBQH: CẦN NHẤN MẠNH CHỈ TIÊU HUY ĐỘNG TỪ 20%-21% TỪ THUẾ PHÍ TRÊN GDP VÀO NSNN
👤Phóng viên Bản tin Dòng Chảy Của Tiền 🕔05/11/2020

ĐBQH: CÁC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN ĐỀU CÓ 2 MẶT CẢ TÍCH CỰC VÀ HẠN CHẾ
👤Phóng viên Bản tin Dòng Chảy Của Tiền 🕔05/11/2020

BIẾN THÁCH THỨC TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19 THÀNH CƠ HỘI TÁI CẤU TRÚC NỀN KINH TẾ
👤Phóng viên Bản tin Dòng Chảy Của Tiền 🕔04/11/2020

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC?
👤Phóng viên Bản tin Dòng Chảy Của Tiền 🕔04/11/2020

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI BỨC XÚC VẤN NẠN TÍN DỤNG ĐEN, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NGĂN CHẶN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/11/2020