DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thời tiết - Ngày 22/5/2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔24/05/2018

Thời tiết ngày 29-4-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/04/2018

Bản tin thời tiết nông vụ ngày 27-04-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/04/2018

Bản tin thời tiết nông vụ ngày 26-04-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/04/2018

Bản tin thời tiết nông vụ ngày 25/04/2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/04/2018

Thời tiết nông vụ ngày 24-04-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔24/04/2018

Thời tiết nông vụ ngày 23-04-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/04/2018

Bản tin thời tiết nông vụ ngày 21-04-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/04/2018

Bản tin thời tiết nông vụ ngày 20-4-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/04/2018

Bản tin thời tiết nông vụ ngày 19-04-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/04/2018

Bản tin thời tiết nông vụ ngày 18-04-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/04/2018

Bản tin thời tiết nông vụ ngày 17-04-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔17/04/2018

Dự báo thời tiết ngày 15-4-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/04/2018

Bản tin thời tiết nông vụ ngày 12-04-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/04/2018

Bản tin thời tiết nông vụ ngày 11-04-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/04/2018