DỰ BÁO THỜI TIẾT

THỜI TIẾT 07/1/2020
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/01/2020

THỜI TIẾT 06/1/2020
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔06/01/2020

THỜI TIẾT 05/1/2020
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔05/01/2020

THỜI TIẾT 04/1/2020
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/01/2020

THỜI TIẾT 03/1/2020
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔03/01/2020

THỜI TIẾT 02/1/2020
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔02/01/2020

THỜI TIẾT 01/1/2020
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔01/01/2020

THỜI TIẾT 29/12/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/12/2019

THỜI TIẾT 28/12/2019
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔28/12/2019

THỜI TIẾT 27/12/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/12/2019

THỜI TIẾT 26/12/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/12/2019

THỜI TIẾT 25/12/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/12/2019

THỜI TIẾT 24/12/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔24/12/2019

THỜI TIẾT 23/12/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/12/2019

THỜI TIẾT 22/12/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/12/2019