DỰ BÁO THỜI TIẾT

THỜI TIẾT 11/07/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/07/2019

THƠI TIẾT 10/7/2019
👤Truyền hình Quốc hội VIệt Nam 🕔10/07/2019

THỜI TIẾT 09/7/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/07/2019

THỜI TIẾT 08/7/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/07/2019

THỜI TIẾT 07/7/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/07/2019

THỜI TIẾT 06/7/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔06/07/2019

THỜI TIẾT 05/7/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔05/07/2019

THỜI TIẾT 04/7/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/07/2019

THỜI TIẾT 03/7/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔03/07/2019

THƠI TIẾT 2/7/2019
👤Truyền hình Quốc hội VIệt Nam 🕔02/07/2019

THỜI TIẾT 01/7/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔01/07/2019

THỜI TIẾT 30/6/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔30/06/2019

THỜI TIẾT 29/6/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/06/2019

THỜI TIẾT 28/6/2019
👤Truyền hình Quốc hội VIệt Nam 🕔28/06/2019

THỜI TIẾT 27/6/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/06/2019