DỰ BÁO THỜI TIẾT

THỜI TIẾT 18/11/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/11/2019

THỜI TIẾT 17/11/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔17/11/2019

THỜI TIẾT 16/11/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/11/2019

THỜI TIẾT 15/11/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/11/2019

THỜI TIẾT 14/11/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/11/2019

THỜI TIẾT 13/11/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/11/2019

THỜI TIẾT 12/11/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/11/2019

THỜI TIẾT 11/11/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/11/2019

THỜI TIẾT 10/11/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/11/2019

THỜI TIẾT 09/11/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/11/2019

THỜI TIẾT 08/11/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/11/2019

THỜI TIẾT 07/11/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/11/2019

THỜI TIẾT 6/11/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔06/11/2019

THỜI TIẾT 5/11/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔05/11/2019

THỜI TIẾT 04/11/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/11/2019