DỰ BÁO THỜI TIẾT

THỜI TIẾT 23/08/2019
👤Truyền hình Quốc hội VIệt Nam 🕔23/08/2019

THỜI TIẾT 22/8/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/08/2019

THỜI TIẾT 21/8/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/08/2019

THỜI TIẾT 20/8/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/08/2019

THỜI TIẾT 19/08/2019
👤Truyền hình Quốc hội VIệt Nam 🕔19/08/2019

THỜI TIẾT 18/08/2019
👤Truyền hình Quốc hội VIệt Nam 🕔18/08/2019

THỜI TIẾT 17/08/2019
👤Truyền hình Quốc hội VIệt Nam 🕔17/08/2019

THỜI TIẾT 16/08/2019
👤Truyền hình Quốc hội VIệt Nam 🕔16/08/2019

THỜI TIẾT 15/08/2019
👤Truyền hình Quốc hội VIệt Nam 🕔15/08/2019

THỜI TIẾT 14/08/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/08/2019

THỜI TIẾT 13/8/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/08/2019

THỜI TIẾT 12/8/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/08/2019

THỜI TIẾT 11/8/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/08/2019

THỜI TIẾT 10/8/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/08/2019

THỜI TIẾT 09/8/2019
👤Truyền hình Quốc hội VIệt Nam 🕔09/08/2019