DỰ BÁO THỜI TIẾT

THỜI TIẾT 24/1/2019
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔24/01/2019

THỜI TIẾT 23/1/2019
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔23/01/2019

THỜI TIẾT 22/1/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/01/2019

THỜI TIẾT 20/1/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/01/2019

THỜI TIẾT 19/1/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/01/2019

THỜI TIẾT 18/1/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/01/2019

THỜI TIẾT 17/1/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔17/01/2019

THỜI TIẾT 16/1/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/01/2019

THỜI TIẾT 15/1/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/01/2019

THỜI TIẾT 14/1/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/01/2019

THỜI TIẾT 13/1/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/01/2019

THỜI TIẾT 12/1/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/01/2019

THỜI TIẾT 11/1/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/01/2019

THỜI TIẾT 10/1/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/01/2019

THỜI TIẾT 09/1/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/01/2019