DỰ BÁO THỜI TIẾT

THỜI TIẾT 20/2/2019
👤Truyền hình Quốc Hội Việt Nam 🕔20/02/2019

THỜI TIẾT 19/2/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/02/2019

THỜI TIẾT 18/2/2019
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔18/02/2019

THỜI TIẾT 17/2/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔17/02/2019

THỜI TIẾT 16/2/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/02/2019

THỜI TIẾT 15/2/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/02/2019

THỜI TIẾT 14/2/2019
👤Truyền hình Quốc Hội Việt Nam 🕔14/02/2019

THỜI TIẾT 13/2/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/02/2019

THỜI TIẾT 12/2/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/02/2019

THỜI TIẾT 11/2/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/02/2019

THỜI TIẾT 10/2/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/02/2019

THỜI TIẾT 09/2/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/02/2019

THỜI TIẾT 08/2/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/02/2019

THỜI TIẾT 07/2/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/02/2019

THỜI TIẾT 03/2/2019
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔03/02/2019