DỰ BÁO THỜI TIẾT

THỜI TIẾT 03/6/2018
👤Truyền hình Quốc Hội Việt Nam 🕔03/06/2018

THỜI TIẾT 02/6/2018
👤Truyền hình Quốc Hội Việt Nam 🕔02/06/2018

THỜI TIẾT 01/6/2018
👤Truyền hình Quốc Hội Việt Nam 🕔01/06/2018

THỜI TIẾT 31/5/2018
👤Truyền hình Quốc Hội Việt Nam 🕔31/05/2018

THỜI TIẾT 30/5/2018
👤Truyền hình Quốc Hội Việt Nam 🕔30/05/2018

THỜI TIẾT 29/5/2018
👤Truyền hình Quốc Hội Việt Nam 🕔29/05/2018

THỜI TIẾT 28/5/2018
👤Truyền hình Quốc Hội Việt Nam 🕔28/05/2018

THỜI TIẾT 27/5/2018
👤Truyền hình Quốc Hội Việt Nam 🕔27/05/2018

THỜI TIẾT 26/5/2018
👤Truyền hình Quốc Hội Việt Nam 🕔26/05/2018

THỜI TIẾT 25/5/2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/05/2018

THỜI TIẾT 24/5/2018
👤Truyền hình Quốc Hội Việt Nam 🕔24/05/2018

THỜI TIẾT 23/5/2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/05/2018

THỜI TIẾT 22/5/2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/05/2018

THỜI TIẾT 21/5/2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/05/2018

THỜI TIẾT NGÀY 29-4-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/04/2018