DỰ BÁO THỜI TIẾT

THỜI TIẾT 30/1/2019
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔30/01/2019

THỜI TIẾT 29/1/2019
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔29/01/2019

THỜI TIẾT 28/1/2019
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔28/01/2019

THỜI TIẾT 27/1/2019
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔27/01/2019

THỜI TIẾT 26/1/2019
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔26/01/2019

THỜI TIẾT 25/1/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/01/2019

THỜI TIẾT 24/1/2019
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔24/01/2019

THỜI TIẾT 23/1/2019
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔23/01/2019

THỜI TIẾT 22/1/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/01/2019

THỜI TIẾT 20/1/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/01/2019

THỜI TIẾT 19/1/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/01/2019

THỜI TIẾT 18/1/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/01/2019

THỜI TIẾT 17/1/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔17/01/2019

THỜI TIẾT 16/1/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/01/2019

THỜI TIẾT 15/1/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/01/2019