DỰ BÁO THỜI TIẾT

THỜI TIẾT 14/1/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/01/2019

THỜI TIẾT 13/1/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/01/2019

THỜI TIẾT 12/1/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/01/2019

THỜI TIẾT 11/1/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/01/2019

THỜI TIẾT 10/1/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/01/2019

THỜI TIẾT 09/1/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/01/2019

THỜI TIÊT 08/1/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/01/2019

THỜI TIẾT 07/1/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/01/2019

THỜI TIẾT 06/1/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔06/01/2019

THỜI TIẾT 05/1/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔05/01/2019

THỜI TIẾT 04/1/2019
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔04/01/2019

THỜI TIẾT 03/1/2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔03/01/2019

THỜI TIẾT 02/1/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔02/01/2019

THỜI TIẾT 31/12/2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔31/12/2018

THỜI TIẾT 30/12/2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔30/12/2018