HIỂU ĐÚNG - LÀM ĐÚNG

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG 08-03-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/03/2018

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG 07-03-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/03/2018

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG 14-02-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/02/2018

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG 20-1-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/01/2018

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG 09-01-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/01/2018

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG 26-12-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/12/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG 24-12-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/12/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG 23-12-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/12/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG 09-12-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/12/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG 05-12-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔06/12/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG 24-11-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG NGÀY 18-11-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/11/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG 15-11-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/11/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG 14-11-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/11/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG 29-10-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔30/10/2017