HIỂU ĐÚNG - LÀM ĐÚNG

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG 24-12-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/12/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG 23-12-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/12/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG 09-12-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/12/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG 05-12-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔06/12/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG 24-11-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG NGÀY 18-11-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/11/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG 15-11-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/11/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG 14-11-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/11/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG 29-10-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔30/10/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG NGÀY 21-10-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/10/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG 17-10
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/10/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG NGÀY 15-10-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/10/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG NGÀY 10-10-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/10/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG NGÀY 03-10-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/10/2017

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG NGÀY 26-9-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/09/2017