Thông qua Nghị quyết về quy chế giám sát

Thực hiện: Thành Nam – Quang Sỹ 11/01/2017