Thông qua Nghị quyết về quy chế giám sát

Thực hiện: Thành Nam – Quang Sỹ Thứ tư, 11/1/2017