THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỀ QUY CHẾ GIÁM SÁT

Thực hiện: Thành Nam – Quang Sỹ 11/01/2017