CHÍNH PHỦ SẼ BÁO CÁO QUỐC HỘI VIỆC CẮT GIẢM CÁC ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC KINH DOANH

Thực hiện: Truyền hình Quốc hội Việt Nam 21/10/2018

Nhằm đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính phải đi vào thực chất, thời gian qua, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã triển khai 57 cuộc kiểm tra tại các Bộ ngành, địa phương, các tổng công ty và nhiều cuộc kiểm tra về chuyên ngành liên quan đến nợ đọng văn bản, vấn đề cổ phần hóa, giải ngân đầu tư công, cải cách ở các địa phương, một cửa, một cửa liên thông… Đây là nội dung quan trọng sẽ được Chính phủ báo cáo trước Quốc hội tại kỳ họp thứ 6.