Chủ tịch nước thăm Trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan

Thực hiện: Việt Cường - Anh Dũng Thứ tư, 11/1/2017