Chủ tịch nước thăm Trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan

Thực hiện: Việt Cường - Anh Dũng 11/01/2017