CHỦ TỊCH NƯỚC THĂM TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG THƯƠNG BINH NHO QUAN

Thực hiện: Việt Cường - Anh Dũng 11/01/2017