Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ trình quốc thư

Thực hiện: Việt Cường - Anh Dũng 12/01/2017