CHỦ TỊCH NƯỚC TIẾP THỦ TƯỚNG CHÍNH QUYỀN BASHKOTOSTAN THUỘC NGA

Thực hiện: Việt Cường - Anh Dũng 10/01/2017