Chủ tịch nước tiếp Thủ tướng chính quyền Bashkotostan thuộc Nga

Thực hiện: Việt Cường - Anh Dũng 10/01/2017