THỦ TƯỚNG DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Thực hiện: Vũ Dũng - Hoàng Thuyên 11/01/2017