ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XIII

ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG HỌP PHIÊN TRÙ BỊ
👤Khắc Phục - Quang Sỹ 🕔06/02/2021

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài Tưởng niệm các anh hùng-liệt sĩ, sáng 25/01, tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội, 1.587 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng họp phiên trù bị.

6 “DÁM” ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CÁN BỘ, XÂY DỰNG ĐẢNG
👤Khắc Phục - Quang Sỹ 🕔06/02/2021

Để có thể thực hiện phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, Đảng ta xác định, cần có chính sách khuyến khích và cơ chế phù hợp bảo vệ những cán bộ, đảng viên có ý chí chiến đấu cao, gương mẫu, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn,...

LÁ PHIẾU CỦA NIỀM TIN, KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC
👤Khắc Phục - Quang Sỹ 🕔06/02/2021

Xác định công tác cán bộ phải thực sự là "then chốt của then chốt", Đảng ta đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Công tác nhân sự đã được chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng, chặt chẽ....

CHUYỂN BIẾN TOÀN DIỆN VỀ GIÁO DỤC, PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA VIỆT NAM
👤Khắc Phục - Quang Sỹ 🕔06/02/2021

Một trong 3 đột phá chiến lược được xác định trong Văn kiện Đại hội XIII, đó là phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, ưu tiên nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt trên cơ sở nâng cao, tạo bước chuyển biến căn bản, mạnh mẽ,...

VẤN ĐỀ QUỐC PHÒNG-AN NINH TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
👤Khắc Phục - Quang Sỹ 🕔06/02/2021

Giữ vững độc lập, tự chủ; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh là 1 trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được các văn kiện trình Đại hội XIII đề ra trong thời gian tới. Theo đó, tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại....

NGƯỜI DÂN VÙNG CAO TIN TƯỞNG VÀO THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔01/02/2021

KỲ VỌNG VÀO THẾ HỆ LÃNH ĐẠO TIÊU BIỂU
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔01/02/2021

ĐẠI HỘI XIII TRUYỀN CẢM HỨNG ĐƯA ĐẤT NƯỚC LÊN TẦM CAO MỚI
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔01/02/2021

TIẾP TỤC KIÊN ĐỊNH CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔01/02/2021

ĐOÀN KẾT, ĐOÀN KẾT HƠN ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔01/02/2021

CHÙM Ý KIẾN CỦA CỬ TRI TPHCM VỀ THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG XIII
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔01/02/2021

NHÌN LẠI 5 NGÀY LÀM VIỆC CHÍNH THỨC ĐẠI HỘI ĐẢNG XIII
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔01/02/2021

HỌP BÁO BẾ MẠC ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔01/02/2021

ĐOÀN KẾT MỘT LÒNG, TOÀN TÂM TOÀN Ý PHỤNG SỰ TỔ QUỐC, NHÂN DÂN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔01/02/2021

KHƠI DẬY KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔01/02/2021