Hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Thực hiện: Hà Lan Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại Cao Bằng 12/01/2017