HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN “ THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG” NĂM 2016

Thực hiện: Thu Hiền – Hoàng Long 12/01/2017