HƠN 300 ĐƠN VỊ THAM GIA TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ LỸ THUẬT, PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Thực hiện: DH 10/07/2018