ỨNG PHÓ VÀ VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH COVID 19, HƯỚNG TỚI PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN

Thực hiện: THQH 06/04/2021

Ngày 31 tháng 3, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy Ban Kinh tế của Quốc hội phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia để đánh giá kinh tế Việt Nam năm 2020 và triển vọng năm 2021, đồng thời công bố ấn phẩm Đánh giá Kinh tế Việt Nam thường niên 2020. Hội thảo nhằm đưa ra những giải pháp ưng phó và vượt qua đại dịch COVID-19, hướng tới phục hồi và phát triển.