PHỎNG VẤN ĐẠI BIỂU HOÀNG ĐỨC THẮNG VẾ NGHỊ QUYẾT TỔ CHỨC MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG

Thực hiện: Võ Linh - Võ Quốc 23/05/2020

PHỎNG VẤN ĐẠI BIỂU HOÀNG ĐỨC THẮNG VẾ NGHỊ QUYẾT TỔ CHỨC MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG