TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG:GÓP Ý DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT THÍ ĐIỂM TỔ CHỨC MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ TẠI ĐÀ NẴNG

Thực hiện: Hoàng Yến - Lê Quang 23/05/2020

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG:GÓP Ý DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT THÍ ĐIỂM TỔ CHỨC MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ TẠI ĐÀ NẴNG