THƯỜNG VỤ CHO Ý KIẾN VỀ NGHỊ QUYẾT 76 NĂM 2014 QH 13 VỀ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN MỤC TIÊU GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện: THQH 13/09/2020

Trong 8 nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020, nhiệm vụ thứ 5 liên quan đến: Giải quyết cơ bản tình trạng hộ đồng bào dân tộc thiểu số không có đất ở và giải quyết đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo nhận được sự quan tâm cho ý kiến của các thành viên UBTVQH tại phiên họp thứ 48.