QUỐC HỘI - HĐND

NGHỊ TRÌNH HÔM NAY - SÁNG 24/10/2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔24/10/2018

NGHỊ TRÌNH HÔM NAY - CHIỀU 23/10/2018
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔24/10/2018

TIẾP TỤC DUY TRÌ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA KINH TẾ XÃ HỘI
👤Truyền hình Quốc Hội Việt Nam 🕔24/10/2018

Cũng trong chiều nay 23/10 , Quốc hội thảo luận tại tổ về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018,dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và phân bổ ngân sách trung ương năm 2019, và Kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi....

TỜ TRÌNH VỀ DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG
👤Truyền hình Quốc Hội Việt Nam 🕔24/10/2018

Chiều nay 23/10 , Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra.

QUỐC HỘI NGHE DỰ THẢO LUẬT QUY HOẠCH (SỬA ĐỔI)
👤Truyền hình Quốc Hội Việt Nam 🕔24/10/2018

Quốc hội cũng đã nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch....

HỖ TRỢ VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI ĐẠT KẾT QUẢ TÍCH CỰC
👤Truyền hình Quốc Hội Việt Nam 🕔24/10/2018

Cũng trong sáng nay 23/10 , Quốc hội nghe Báo cáo đánh giá kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành phiên họp.

BÁO CÁO THẨM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG 2016-2020
👤Truyền hình Quốc Hội Việt Nam 🕔24/10/2018

Trước đó,trong phiên làm việc sáng nay 23/10 , Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra đánh giá giữa kỳ thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020....

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG TỐI - NGÀY 23/10/2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔24/10/2018

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG CHIỀU - NGÀY 23/10/2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔24/10/2018

TOÀN BỘ LỄ TUYÊN THỆ NHẬM CHỨC CHỦ TỊCH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/10/2018

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THỰC HIỆN NGHI THỨC TUYÊN THỆ NHẬM CHỨC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/10/2018

NGHỊ TRÌNH HÔM NAY - SÁNG 23/10/2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/10/2018

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG - NGÀY 23/10/2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/10/2018

CHÙM Ý KIÊN VỀ CHỦ TỊCH NƯỚC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/10/2018

KỲ HỌP THỨ 6 VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG CUỘC SỐNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/10/2018

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV lần này được các đại biểu Quốc hội và cử tri kỳ vọng là kỳ họp đổi mới, sáng tạo, hành động vì lợi ích của nhân dân, của đất nước khi triển khai nhiều nội dung quan trọng trong công tác lập pháp, giám sát....