QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI

Quốc hội với cử tri ngày 18-9-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/09/2017

Quốc hội với cử tri ngày 15-9-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/09/2017

Quốc hội với cử tri ngày 11-09-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/09/2017

Quốc hội với cử tri ngày 08-09-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/09/2017

Quốc hội với cử tri 01-9-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔05/09/2017

Quốc hội với cử tri ngày 04-9-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔05/09/2017

Quốc hội với cử tri ngày 28-8-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/08/2017

Quốc hội với cử tri ngày 31-07-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔01/08/2017

Quốc hội với cử tri ngày 28-7-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/07/2017

Quốc hội với cử tri 24-07-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/07/2017

Quốc hội với cử tri ngày 21-7-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔24/07/2017

Quốc hội với cử tri ngày 17-7-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/07/2017

Quốc hội với cử tri ngày 14-7-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔17/07/2017

Quốc hội với cử tri ngày 10-7-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/07/2017

Quốc hội với cử tri 07-7-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/07/2017