BẮC GIANG PHẤN ĐẤU ĐẠT 16,7% MỤC TIÊU KINH TẾ XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

Thực hiện: Diệu Huyền - Phạm Kiên 09/07/2018