“GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2025- XÂY DỰNG CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH PHÙ HỢP VỚI TÌNH HÌNH MỚI”

Thực hiện: THQH 11/08/2021

Để tiếp tục phát huy các thành tựu và khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác giảm nghèo thời gian qua, việc xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trong điều kiện mới là rất cần thiết, cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Với nhiều điểm mới so với giai đoạn 2016-2020. Vậy giảm nghèo giai đoạn tới sẽ được điều chỉnh như thế nào cho phù hợp với tình hình mới? đâu là những giải pháp để công tác giảm nghèo được bền vững đạt đựơc như mục tiêu đã đề ra? Để hiểu thêm về vấn đề này xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi Chương trình Câu chuyện hôm nay của Truyền hình Quốc hội Việt Nam với chủ đề “GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2025-XÂY DỰNG CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH PHÙ HỢP VỚI TÌNH HÌNH MỚI”.