XỬ LÝ Ô NHIỄM TẠI CÁC KCN, CƠ SỞ SẢN XUẤT, LÀNG NGHỀ BÀI TOÁN CÒN NHIỀU NAN GIẢI

Thực hiện: Diệu Huyền - Phạm Kiên 15/09/2018

Tính đến tháng 6 năm 2017, theo số liệu thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cả nước có 283 khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX), khu công nghệ cao (KCNC) có cơ sở đã đi vào hoạt động có phát sinh chất thải từ quá trình sản xuất với tổng diện tích các khu công nghiệp đang hoạt động đạt trên 80.000 ha.Lượng chất thải rắn phát sinh từ các KCN khoảng 4 triệu tấn/năm. có nhiều loại hình sản xuất gây ô nhiễm môi trường, công nghệ sản xuất lạc hậu cần phải cải tạo; trên 5.000 doanh nghiệp khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng cần đầu tư hệ thống xử lý chất thải; 4.500 làng nghề cần đầu tư hạ tầng tiếp nhận và thu gom xử lý chất thải