LUẬT CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM CƠ SỞ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG TRONG VIỆC THỰC THI PHÁP LUẬT TRÊN BIỂN

Thực hiện: Truyền hình Quốc hội Việt Nam 09/07/2019