TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG

TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG 24-12-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/12/2017

TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG 21-12-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/12/2017

TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG 04-12-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔05/12/2017

THỂ DỤC THỂ THAO QUÀN CHÚNG NỀN TẢNG THỂ THAO BỀN VỮNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/11/2017

MÔ HÌNH HỢP TÁC XÃ KIỂU MỚI HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔24/11/2017

Mô hình kinh tế hợp tác đang là khu vực có vai trò vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn, đặc biệt là trong phát triển kinh tế hộ nông nghiệp, giải quyết việc làm, đảm bảo đời sống cho người lao động, tạo sự ổn định trong phát triển kinh tế và chính trị xã hội .

HIỆU QUẢ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/11/2017

ĐỂ CUỘC SỐNG KHÔNG CÒN KHÓI THUỐC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/11/2017

TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG 15-11-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/11/2017

ĐẦU TƯ CÔNG- THÁO GỠ NÚT THẮT ĐỂ CHẮC MÀ KHÔNG CHẬM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/11/2017

QUẢN LÝ MẠNG XÃ HỘI GÓP PHẦN ĐẢM BẢO AN NINH QUỐC GIA
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/11/2017

TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG NGÀY 08-11-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/11/2017

Thể dục thể thao quần chúng - Nền tảng phát triển thể thao bền vững

BẢO TỒN BIỂN VÀ TÁI TẠO NGUỒN LỢI THUỶ SẢN - KHÔNG THỂ CHẬM TRỄ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/11/2017

EU đã chính thức tuyên bố rút thẻ vàng đối với hoạt động khai thác thuỷ sản Việt Nam vào ngày 23/10 vừa qua. Đây là một thách thức không nhỏ đối với ngành thuỷ sản....

TẠO ĐÀ THÚC ĐẨY ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH KINH TẾ DẶC BIỆT PHÁT TRIỂN
👤Hải Điệp 🕔06/11/2017

TINH GIẢN BIÊN CHẾ GIẢM BỘI CHI NGÂN SÁCH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔02/11/2017

HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ TỐ CÁO
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/10/2017