NHIỄM COVID 19 KHI ĐANG LÀM VIỆC CÓ ĐƯỢC COI LÀ TAI NẠN LAO ĐỘNG

Thực hiện: Truyền hình Quốc hội Việt Nam 30/12/2020