10 năm, Đắk Lắk huy động hơn 42 nghìn tỷ đồng làm nông thôn mới

“Xây dựng nông thôn mới gắn với việc thực hiện hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp; gắn kinh tế nông thôn với công nghiệp, dịch vụ, đô thị hoá” là vấn đề được nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 03 và triển khai Nghị quyết số 08 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về xây dựng nông thôn mới.

Trong 10 năm qua, Đắk Lắk đã huy động hơn 42.000 tỷ đồng để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh có 66 xã và có 1 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người gấp 1,67 lần so với năm 2015. Đắk Lắk phấn đấu đến năm 2025 có trên 65% số xã và 4/15 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, có từ 1 đến 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng 1,3 lần so với năm 2020; có 200 sản phẩm OCOP được cấp chứng nhận đạt từ 3 sao trở lên.

 Để đạt mục đề ra, giai đoạn tới, Đắk Lắk đề xuất Trung ương tăng cường nguồn vốn hỗ trợ để địa phương có điều kiện đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, giảm nghèo đa chiều. Ban hành các Bộ tiêu chí về Chương trình nông thôn mới phù hợp điều kiện thực tế với từng vùng, từng khu vực, ban hành các cơ chế, chính sách theo hướng ưu tiên nguồn vốn cho các tỉnh khó khăn, miền núi để giảm khoảng cách chênh lệch giữa các vùng, miền. 

Đồng thời, ban hành cơ chế, chính sách đối với việc tích hợp nguồn lực của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia cùng thực hiện trên 01 địa bàn để tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ.

Kim Liên