17 dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và giảm nghèo ở Lào Cai

Tại kỳ họp bất thường sáng nay (19/4) để giải quyết công việc phát sinh, HĐND tỉnh Lào Cai đã thông qua 17 dự án thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Trong đó, có 10 dự án nằm trong Nghị quyết về Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và 7 dự án trong Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Việc ban hành các nghị quyết là cơ sở để các cơ quan, đơn vị, địa phương lập kế hoạch vốn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm để thực hiện chương trình. Qua đó, bảo đảm việc phân bổ nguồn vốn công bằng, minh bạch, khách quan. Các dự án khi được triển khai nhằm bảo đảm tương quan hợp lý giữa việc phát triển các huyện, thị xã, thành phố, các địa phương với việc ưu tiên hỗ trợ các xã biên giới, vùng dân tộc thiểu số và các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, góp phần thu hẹp dần khoảng cách về trình độ phát triển kinh tế, thu nhập và mức sống dân cư giữa các vùng.

Vũ Thắng