3 môn học bắt buộc trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Theo thông tư số 15/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, có hiệu lực từ ngày 24/ 12 và sẽ có 3 môn học bắt buộc với học sinh trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Cụ thể, các môn học bắt buộc gồm: Toán, ngữ văn, lịch sử. Các môn học lựa chọn gồm Vật lý, hóa học, sinh học, địa lý. Thời lượng giảng dạy của các môn học như sau: Toán, ngữ văn 252 tiết/môn học; các môn khác 168 tiết/môn học. Việc tổ chức giảng dạy phải bảo đảm các môn học được tổ chức theo lớp học đối với từng môn, mỗi lớp có không quá 45 người học; mỗi môn được giảng dạy trong 3 kỳ. Người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp quyết định việc phân chia các kỳ và xây dựng kế hoạch giảng dạy.