4 Luật có hiệu lực từ 1/1/2023

Từ ngày đầu tiên của năm mới 2023 sẽ có thêm 4 Luật chính thức có hiệu lực thi hành gồm: Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật Cảnh sát cơ động; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Điện ảnh.

Luật Kinh doanh bảo hiểm

Luật Kinh doanh bảo hiểm được thông qua ngày 16/6/2022, tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XV. Luật có một số nội dung đáng chú ý như:

- Tạo điều kiện cho doanh nghiệp bảo hiểm chủ động phát triển sản phẩm.

- Nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn tối đa 100% vốn điều lệ.

- Cắt giảm thủ tục hành chính; tăng tính bảo vệ quyền và lợi ích của bên mua bảo hiểm.

- Cho phép doanh nghiệp bảo hiểm chủ động trong việc thiết kế, xây dựng sản phẩm bảo hiểm.

- Bổ sung quy định về an toàn tài chính.

Luật Cảnh sát cơ động

Luật cảnh sát cơ động có hiệu lực từ 1/1/2023 quy định nhiệm vụ chính của cảnh sát cơ động là “sử dụng biện pháp vũ trang là chủ yếu để chống hành vi bạo loạn, khủng bố”. Cảnh sát cơ động sẽ được trang bị máy bay, tàu thuyền.

Luật cảnh sát cơ động gồm 5 chương, 33 điều quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của cảnh sát cơ động; điều kiện bảo đảm và chế độ, chính sách; quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với cảnh sát cơ động.

Luật Sở hữu Trí tuệ

Luật Sở hữu Trí tuệ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2023, trừ quy định về bảo hộ nhãn hiệu là dấu hiệu âm thanh có hiệu lực thi hành từ ngày 14/1/2022, trong khi quy định về bảo hộ dữ liệu thử nghiệm dùng cho nông hóa phẩm có hiệu lực thi hành từ ngày 14/1/2024.

Nội dung sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ tập trung vào 7 nhóm chính sách lớn, như chủ sở hữu quyền liên quan trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả...

Tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp.

Luật Điện ảnh

Luật Điện ảnh năm 2022 có hiệu lực từ ngày 1/1/2023 và có nhiều điểm mới cơ bản phù hợp với yêu cầu của thực tiễn như.

1. Sửa đổi, bổ sung khái niệm "Phim".

2. Khuyến khích tăng cường, xã hội hóa hoạt động điện ảnh.

3. Quy định chi tiết, cụ thể hơn những nội dung và hành vi bị cấm trong hoạt động điện ảnh.

4. Sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước được thực hiện dưới ba hình thức.

5. Quy định mới chế độ ưu đãi đối với tổ chức nước ngoài sử dụng dịch vụ sản xuất phim Việt Nam.

6. Mở rộng chủ thể được tổ chức liên hoan phim.