5 nhóm nội dung chính của Luật Đất đai (sửa đổi) mới được thông qua

Sáng 18/1, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) 2024 với tỷ lệ tán thành cao 87,63%. Luật Đất đai sửa đổi được đánh giá là dự án luật lớn, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt; có tác động sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Với tính chất khó và phức tạp, Luật được thông qua gồm 16 chương, 260 điều với hàng trăm điểm mới. Sau đây là những điểm chính của Luật.

Luật đất đai (sửa đổi) gồm 5 nhóm vấn đề chính:

Thứ nhất là các quy định nhằm bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích của người sử dụng đất.

Nhóm thứ hai là các quy định tiếp cận đất đai của người dân và doanh nghiệp.

Nhóm thứ ba là các quy định nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Nhóm thứ tư là các quy định về tài chính đất đai.

Và nhóm thứ năm là các quy định nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước về sử dụng đất đai.

Trong số 5 nhóm vấn đề, rất nhiều điều khoản nhận được sự quan tâm, góp ý của người dân, doanh nghiệp, và được các đại biểu đóng góp ý kiến đến phiên thảo luận cuối cùng tại kỳ họp lần này. Và việc tiếp thu, chỉnh lý cũng được thực hiện cẩn trọng, nghiêm túc ở phút chót.

Nhóm quy định bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích của người sử dụng đất thể hiện rõ rệt qua chính sách đất cho đồng bào dân tộc thiểu số. Luật đã quy định cụ thể các chính sách bảo đảm đất sinh hoạt cộng đồng; giao đất, cho thuê đất đối với đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất ở, đất sản xuất; đảm bảo quỹ đất để thực hiện chính sách đất đai cho đồng bào.

Trong nhóm quy định việc tiếp cận đất đai của người dân và doanh nghiệp: điều 79 về thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng được thiết kế 31 trường hợp thu hồi đất phục vụ cho việc xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, và hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc quy định cụ thể này nhằm hạn chế việc thu hồi đất chỉ trong trường hợp thực sự cần thiết, để tránh tối đa việc ảnh hưởng đến quyền lợi của người sở hữu đất.

Trong nhóm vấn đề về nâng cao hiệu quả sử dụng đất, nội dung được các đại biểu thảo luận và được “chốt” vào phút chót của quá trình làm Luật là quy định tại Điều 127: Được thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất đối với đất ở. Được sử dụng quyền sử dụng đất đang có để thực hiện dự án nhà ở thương mại đối với (1) đất ở hoặc (2) đất ở và đất khác.

Báo cáo tiếp thu giải trình cho biết: Trường hợp cần thiết, đề nghị Chính phủ nghiên cứu, trình Quốc hội xem xét ban hành Nghị quyết cho phép thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất khác quy định của Luật.

Đối với nhóm quy định về tài chính đất đai, vấn đề được quan tâm nhất là các phương pháp định giá đất.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, các cơ quan đã thống nhất cao về việc giữ quy định phương pháp thặng dư trong luật.

Về cả khoa học và thực tiễn, phương pháp thặng dư hiện vẫn đang được sử dụng trên thế giới cũng như tại Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam