60+: Thống nhất mô hình hoạt động Hội người cao tuổi trên toàn quốc

Sau 28 năm ra đời, xây dựng và phát triển, đến nay Hội Người cao tuổi Việt Nam đã có mạng lưới tổ chức Hội rộng khắp: Với 13 tỉnh, thành phố thí điểm mô hình Hội cấp tỉnh, và 50 tỉnh, thành có mô hình Ban Đại diện.

Tuy nhiên từ sau Đại hội XIII của Đảng và sau Đại hội VI của Hội Người cao tuổi Việt Nam, thực tiễn đặt ra vấn đề bức thiết là: Cần thống nhất mô hình Hội ở 4 cấp để đảm bảo tính liên thông, đồng bộ triển khai các hoạt động của Hội, thuận lợi cho việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Đồng thời mở ra cơ hội mới để cán bộ, hội viên, người cao tuổi trong toàn quốc được phát huy, cống hiến. Và đây cũng là nội chính sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình 60+ hôm nay.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Như Thảo