90,56% đại biểu Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

Chiều 11/11, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 với tỷ lệ 90,56%.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 sau khi tiếp thu, chỉnh lý trình Quốc hội gồm 5 Điều, 4 Phụ lục đã được gửi cho đại biểu Quốc hội nghiên cứu.

Kết quả biểu quyết điện tử tại phiên họp cho thấy, có 456 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết (chiếm 91,57% ĐBQH), 451 đại biểu Quốc hội tán thành thông qua (chiếm 90,56% ĐBQH).

Như vậy, Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 đã chính thức được thông qua với tỷ lệ tán thành cao.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Mai Phương