Nhận diện khách quan, chính xác những hạn chế trong công tác quy hoạch

Sau khi làm việc với 5 Bộ chuyên ngành, sáng ngày 4/03, Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật quy hoạch có hiệu lực thi hành” tiếp tục làm việc với Bộ kế hoạch và Đầu tư.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có vai trò là đầu mối hết sức quan trọng của Chính phủ trong quản lý nhà nước về quy hoạch; tham mưu, tổng hợp về chiến lược quy hoạch, liên quan tới nhiều ngành, nhiều địa phương, tới quy mô, tầm nhìn quy hoạch của cả quốc gia. Do đó việc nhận diện khách quan, chính xác những kết quả tích cực đạt được cũng như những hạn chế, vướng mắc trong công tác quy hoạch, từ đó làm cơ sở để xác định giải pháp cụ thể đối với từng nội dung là điều rất quan trọng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị, tại buổi làm việc, Bộ làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong việc chậm ban hành các văn bản chi tiết hướng dẫn luật quy hoạch. Báo cáo cụ thể những bất cập của luật quy hoạch, đánh giá những bất cập này có ảnh hưởng như thế nào đến việc tổ chức lập quy hoạch, chất lượng các quy hoạch. Đánh giá tính khả thi chất lượng việc tích hợp quy hoạch; đánh giá khách quan, cụ thể hệ thống chính sách pháp luật về quy hoạch, có hay không đáp ứng được yêu cầu thực tiễn? có những bất cập như thế nào?

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, nhiều bộ ngành đề cập, chưa có định hướng tổng thể hành lang kinh tế phát triển phân chia vùng làm cơ sở cập nhật các quy hoạch ngành, quốc gia; việc trao đổi thông tin, công tác phối hợp quy hoạch còn nhiều bất cập…vì vậy đề nghị Bộ làm rõ cơ sở dự báo, các căn cứ lập quy hoạch ngành, các quy hoạch cấp dưới, tính kế thừa, tính kết nối, khả thi, tính chất các quy hoạch. Đánh giá khả năng điều chỉnh, cách thức rà soát điều chỉnh các quy hoạch cấp dưới, quy hoạch ngành, vùng, tỉnh được phê duyệt trước khi phê duyệt tổng thể quy hoạch quốc gia. Về lựa chọn tư vấn, các bộ, ngành đều gặp nhiều khó khăn về kinh phí, về tìm kiếm đấu thầu, tiêu chí lựa chọn tư vấn, do đó Bộ Kế hoạch Đầu tư cần làm rõ những nội dung này, cũng như cho ý kiến thêm về vai trò của các Hội đồng thẩm định. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, hiện nay quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch quốc gia đều chậm, đề nghị Bộ báo cáo rõ nguyên nhân cơ bản, thực chất, các giải pháp then chốt cần đề xuất. Bên cạnh đó cần làm rõ việc chậm ban hành danh mục các quy hoạch được tích hợp; việc chậm hoàn thiện hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch dẫn tới việc thu thập thông tin số liệu để lập quy hoạch gặp rất nhiều khó khăn./.
 

Thực hiện : Dương Dung Khắc Phục Thanh Nga Sỹ Cường