Thái Nguyên: An sinh xã hội - tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững

An sinh xã hội là một trong những nội dung được đề cập toàn diện trong hệ thống quan điểm, chính sách của Đảng ta, xuyên suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Cùng với tập trung phát triển kinh tế, tỉnh Thái Nguyên luôn chú trọng công tác bảo đảm an sinh xã hội, bằng nhiều chính sách, giải pháp đồng bộ, được triển khai hiệu quả.

Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, trong điều kiện hết sức khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19. Với sự quyết tâm, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả tích cực, đời sống nhân dân ổn định và phát triển. Kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao; các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt và vượt kế hoạch, trong đó có nhiều chỉ tiêu tăng trưởng bứt phá, cụ thể: Giá trị sản xuất công nghiệp và giá trị xuất khẩu vượt kế hoạch, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hiện đại. Tổng thu ngân sách năm 2021 ước tính đạt 16.750 tỷ đồng, vượt 4.516,7 tỷ đồng so với kế hoạch Chính phủ giao, vượt 1.150 tỷ đồng so với kế hoạch HĐND tỉnh giao.

Bắt kịp xu hướng phát triển của tương lai, một nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội với kết quả tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn dưới 3%. Mục tiêu xa hơn nữa của Thái Nguyên là thu nhập bình quân hàng năm của người dân đạt hơn 100 triệu đồng để làm sao mọi người dân cùng được thụ hưởng thành quả phát triển. 

Xin giới thiệu với Quý khán giả Phim Tài liệu: Thái Nguyên phát triển kinh tế - xã hội gắn với an sinh xã hội !

quảng cáo