Bà Võ Thị Ánh Xuân giữ chức quyền Chủ tịch Nước từ ngày 21/3/2024

Thông cáo về việc thực hiện quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

“Ngày 21/3/2024, ngay sau khi bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quy định của pháp luật có liên quan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Thông báo số 765 về việc thực hiện quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo đó, bà Võ Thị Ảnh Xuân, Phó Chủ tịch Nước giữ quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 21/3/2024 cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới".