Bắc Giang: Chính thức thành lập thị trấn Phương Sơn và Bắc Lý

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 510 thành lập thị trấn Phương Sơn thuộc huyện Lục Nam và thị trấn Bắc Lý thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Nghị quyết QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập thị trấn Phương Sơn thuộc huyện Lục Nam và thị trấn Bắc Lý thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
1.Thành lập thị trấn Phương Sơn thuộc huyện Lục Nam:

a. Thành lập thị trấn Phương Sơn trên cơ sở 8,45 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.380 người của xã Phương Sơn. Thị trấn Phương Sơn giáp các xã Chu Điện, Lan Mẫu, Thanh Lâm và huyện Lạng Giang. 

b. Sau khi thành lập thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam có 25 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 23 xã và 2 thị trấn.

2. Thành lập thị trấn Bắc Lý thuộc huyện Hiệp Hòa:

a.Thành lập thị trấn Bắc Lý trên cơ sở 12,90 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 15.279 người của xã Bắc Lý. Thị trấn Bắc Lý giáp các xã Châu Minh, Danh Thắng, Đoan Bái, Đông Lỗ, Hương Lâm, Mai Trung, Thường Thắng, Xuân Cẩm. 

b. Sau khi thành lập thị trấn Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa có 25 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 23 xã và 2 thị trấn.

3. Sau khi thành lập thị trấn Phương Sơn thuộc huyện Lục Nam và thị trấn Bắc Lý thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 09 huyện và 01 thành phố; 209 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 182 xã, 10 phường, 17 thị trấn.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2022.