Ban Tuyên giáo TW và Bộ Giáo dục và Đào tạo bàn giải pháp khơi dậy khát vọng cống hiến của thanh niên

Chiều 28/4, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến ban hành Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2021-2030”.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ luôn được xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, mang tính chiến lược của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Trong đó, giáo dục đạo đức là nền tảng, được thể hiện qua phương châm “Tiên học lễ, hậu học văn”, “Dạy chữ, dạy người, dạy nghề”. 

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng cần được tổ chức triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả từ mỗi gia đình, nhà trường; sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, chính quyền, đoàn thể ở trung ương và địa phương, sự phối hợp đồng bộ của các lực lượng trong và ngoài nhà trường.

Ông NGUYỄN TRỌNG NGHĨA, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: “Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị; nắm bắt và định hướng tốt dư luận, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp, nhạy cảm của thanh niên, thiếu niên, nhi đồng. Phát huy vai trò “đi trước, mở đường; đi cùng để phát triển; đi sau để sơ kết, tổng kết thực tiễn”, Ban Tuyên giáo các cấp sẽ tích cực chỉ đạo, định hướng, phối hợp với ngành giáo dục trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác thanh niên”.

Về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định, ngay sau khi Chương trình 1895 được Thủ tướng Chính phủ ban hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương trong toàn quốc xây dựng Kế hoạch triển khai trong toàn ngành giáo dục.

Ông NGUYỄN KIM SƠN, Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo: “Để khơi dậy khát vọng, từ phương diện chuyên môn của ngành Giáo dục và Đào tạo, chúng tôi xác định triển khai thật tốt nhiệm vụ trung tâm, triển khai tốt các môn học trong chương trình giáo dục chính thức, tận dụng các môn học, giờ dạy trong trường, trong đó có các môn Đạo đức, Giáo dục công dân, Lý luận chính trị."

Chương trình 1895 đã xác định những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực, đồng bộ, khả thi nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại của Đề án giai đoạn 2015-2020, nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021- 2030, đề ra một số chỉ tiêu cụ thể và 10 nhóm giải pháp để các đơn vị cùng phối hợp thực hiện. Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo là đơn vị chủ trì, thường trực giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thống nhất việc tổ chức thực hiện Quyết định 1895/QĐ-TTg.

Hồng Dũng