Báo cáo tổng kết 3 phiên thảo luận của Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9

Tại phiên bế mạc, đại diện các Đại biểu quốc hội trẻ Việt Nam đã trình bày báo cáo tổng kết của 3 phiên thảo luận chuyên đề trong khuôn khổ Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. Qua tổng hợp các ý kiến thảo luận của các đại biểu, Hội nghị đã đưa ra những kiến nghị cụ thể đối với các nghị viện và các nghị sĩ trẻ, nhằm tận dụng chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững.

Trình bày báo cáo tổng kết Phiên thảo luận thứ nhất về chủ đề Chuyển đổi số, đại biểu Hoàng Minh Hiếu cho biết, đã ghi nhận 30 ý kiến thảo luận của các nghị sĩ, tập trung vào việc hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và tạo cơ hội phát triển kinh tế bền vững; không để ai bị bỏ lại phía sau.

Từ kết quả thảo luận, đề nghị các nghị viện cập nhật các quy định và phương pháp làm việc cho phép các nghị sĩ tham gia trực tuyến nhiều hơn, tận dụng các nền tảng tương tác tạo điều kiện giao tiếp trực tiếp toàn diện giữa cử tri và đại biểu. Thúc đẩy sự tham gia của các nhóm đối tượng khác nhau, đặc biệt là giới trẻ, trong công việc của các ủy ban của Quốc hội.

Xem xét việc phát triển hoặc củng cố các cơ quan nghị viện hướng tới tương lai, như thành lập các cơ chế phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi quốc gia, giúp nghị viện dự đoán và ứng phó với các xu hướng dài hạn hoặc những mối đe dọa, đồng thời đảm bảo rằng thanh niên được tham gia vào tiến trình đó.

Đảm bảo tất cả các nghị sĩ được trang bị kiến thức cần thiết và được hỗ trợ kĩ thuật để tham gia vào các quy trình trực tuyến. Tăng cường sử dụng trợ lý ảo để hỗ trợ các nghị sĩ. Sử dụng công cụ AI để nâng cao chất lượng công tác lập pháp. Phát triển thư viện số các văn bản quy phạm pháp luật.

Trình bày báo cáo tổng kết phiên thảo luận thứ hai về Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, Đại biểu Trần Khánh Thu cho biết, đã có 18 ý kiến đã được trao đổi và thảo luận, tập trung vào việc: Hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm tích cực thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái Khởi nghiệp (bao gồm cả tinh thần khởi nghiệp của thanh niên) hướng tới phát triển toàn diện và bền vững.

Việt Nam đề nghị các Nghị viện: Tăng cường hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, bao gồm việc xây dựng và phát triển khung pháp lý cho đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, tăng ngân sách để hỗ trợ các doanh nghiệp do thanh niên lãnh đạo và có sự tham gia của thanh niên, các doanh nghiệp khởi nghiệp và sáng kiến đổi mới của thanh niên; Đồng thời thúc đẩy các chương trình giáo dục cung cấp các kỹ năng cần thiết cho thanh niên để chuẩn bị cho thế hệ các doanh nhân tiếp theo, tập trung vào hỗ trợ kỹ năng kỹ thuật số.

Trình bày báo cáo tổng kết phiên thảo luận thứ ba về Thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững, đại biểu Nguyễn Thu Hà cho biết, các đại biểu tập trung vào các nội dung như: Hợp tác kỹ thuật số dựa trên đạo đức và giảm thiểu tác động không mong muốn của chuyển đổi số đối với quyền riêng tư, bảo mật và hạnh phúc; Cam kết bảo vệ và phát huy sự đa dạng văn hóa.

Qua phiên thảo luận, Nghị viện các nước cần phát triển cách tiếp cận chung nhằm thiết lập một khuôn khổ các nguyên tắc, giá trị trong việc ra quyết định, nghiên cứu và phát triển khoa học và công nghệ, chẳng hạn như Bộ Quy tắc ứng xử của IPU về đạo đức khoa học và công nghệ, nhằm đảm bảo việc phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ được thực hiện có trách nhiệm, có đạo đức vì mục tiêu phát triển bền vững và tôn trọng đa dạng văn hóa.

Tăng cường giáo dục về đa dạng văn hóa cho giới trẻ; xây dựng cơ chế để phát huy vai trò của giới trẻ trong thúc đẩy mục tiêu đa dạng văn hóa, bảo tồn di sản văn hóa; tăng cường hợp tác giữa các quốc gia nhằm bảo vệ và phát huy đa dạng văn hóa toàn cầu.

Kim Ngọc