Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của ngành Văn hóa

Vượt qua khó khăn và tác động của đại dịch Covid-19, báo chí truyền thông đã đồng hành và truyền tải được nhiều thông tin về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên cả nước, thích ứng an toàn, linh hoạt, nhất là hoạt động bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Năm 2021, hoạt động phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đáng chú ý, các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được triển khai có hiệu quả. Công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, hoạt động thể thao, du lịch được quan tâm chú trọng. Các phóng viên báo chí đã lan tỏa giá trị văn hóa, truyền tải thông tin đa chiều về nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đặc biệt, dù trong bối cảnh dịch bệnh nhưng các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch đã diễn ra thành công; công tác thông tin tuyên truyền đạt hiệu quả tích cực, mở ra hướng đi mới cho nghệ thuật biểu diễn. Về công tác xây dựng chính sách, các nội dung liên quan tới Luật Điện ảnh (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)… được thông tin liên tục, đầy đủ và khách quan tới cử tri cả nước. 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng mong muốn các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục đồng hành cùng ngành văn hóa, thể thao và du lịch, tiếp cận với các vấn đề của ngành nhanh chóng, khách quan. Năm 2022, Bộ đề nghị các cơ quan báo chí khai thác tuyên truyền hướng tới chủ đề “Môi trường văn hóa và công tác cán bộ”, các hoạt động đối ngoại văn hóa và mở cửa du lịch trong thời gian tới./.
 

Ngọc Tuấn