Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong sử dụng dịch vụ viễn thông

Góp ý về Dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi), đại biểu Trần Kim Yến cho rằng, các quy định của Luật làm sao phải bảo vệ được quyền lợi của người sử dụng dịch vụ viễn thông. Tại Điều 13, 14, 15 của dự thảo luật quy định về quyền và nghĩa vụ của đơn vị doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, đại lý dịch vụ viễn thông và người sử dụng dịch vụ viễn thông.

Các điều này cũng nêu khá đầy đủ về quyền và nghĩa vụ của các bên cung cấp dịch vụ cũng như người sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên, trên thực tế người tiêu dùng, người sử dụng dịch vụ thường bị thiệt thòi bởi các quy định đề cập ở đây chưa rõ.  

Cũng liên quan đến nội dung này, tại khoản 4 Điều 20 quy định, doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ cho người sử dụng dịch vụ viễn thông phải đăng ký hợp đồng theo mẫu. Tuy nhiên, hợp đồng theo mẫu cũng chỉ bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông mà không có các khoản để bảo vệ quyền lợi của người sử dụng khi có sự cố do đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông gây ra. Đại biểu đề nghị, bổ sung thêm 1 nội dung “phải phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm khắc đối với các vi phạm trong lĩnh vực viễn thông để bảo vệ được quyền lợi của người tiêu dùng ” vào Điều 4 của dự thảo luật.    

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Phạm Cường -

Hồng Dũng -

Cao Hoàng -

Anh Tuấn -

Thế Anh -

Nhật Huy -

Sỹ Cường