Bình Thuận: Giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, kịp thời phát hiện xử lý các vi phạm là nhấn mạnh của Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hữu Thông trong buổi giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Thuận.

Theo báo cáo của sở tài nguyên môi trường, riêng trong lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai, UBND tỉnh Bình Thuận đã giao Sở cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh 829 hồ sơ với tổng diện tích 5.350ha.

Thời gian qua trong quá trình quản lý, sử dụng tài nguyên đất đã để xảy ra tình trạng giao đất, cho thuê đất không đúng quy định, xảy ra việc chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định pháp luật khiến nhiều trường hợp phải xử lý kỷ luật và xử lý hình sự.

Chỉ ra một số mặt hạn chế trong việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Sở Tài nguyên và Môi trường Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cần tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.  Tiến hành công khai minh bạch về tài chính, về công tác quy hoạch nhất là trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, phát luật của nhà nước về thực hành tiết kiệm chống lãng phí không để xày ra vi phạm.

Lê Trang