Bình Thuận: Góp ý dự thảo luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi

Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung của dự thảo luật còn ý kiến khác nhau. Cụ thể, tại Điều 4, các đại biểu đề nghị chỉnh sửa khoản 16 theo hướng “Hợp đồng bảo hiểm là sự thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm”.

 Riêng với hợp đồng bảo hiểm, một số ý kiến đề nghị nội dung cần ngắn gọn, rõ ràng, hạn chế sử dụng thuật ngữ chuyên môn gây khó hiểu nhằm tránh rủi ro cho người mua, nhất là khi xảy ra tranh chấp về sau. Cùng với đó, đại biểu còn tham gia góp ý về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Lê Trang