Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải việc bãi bỏ quy định đào tạo chất lượng cao bậc đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, việc bãi bỏ quy định về đào tạo chất lượng cao bậc đại học không có nghĩa là các trường không được triển khai các chương trình chất lượng cao.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo có các yêu cầu về chuẩn đầu vào, chuẩn đầu ra cao hơn so với chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Các cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm công khai, minh bạch thông tin đối với các chương trình đào tạo do trường cung cấp, cam kết với người học về tuyên bố chất lượng đầu ra của các chương trình đào tạo này, đồng thời thực hiện trách nhiệm giải trình đối với các bên liên quan cũng như toàn xã hội.